1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de reservering van advertentieruimte en de plaatsing van advertenties in bladen en/of uitgaven van JEZ MEDIA SERVICES te GROESSEN - hierna te noemen; de uitgever/het acquisitiebureau, alsmede in bladen, waarvoor de uitgever en het acquisitiebureau gerechtigd is overeenkomsten aan te gaan. Indien in een plaatsingsopdracht of in een contractaanvrage van een adverteerder en/of namens de adverteerder door een reclamebureau of - kantoor, condities worden gesteld die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, dan worden deze geacht niet te zijn gesteld tenzij deze condities schriftelijk en expliciet door de directie van de uitgever/acquisitiebureau zijn geaccepteerd.

2. Advertentiecontracten zijn de overeenkomsten, die worden aangegaan door middel van een door of namens de directie van de uitgever/acquisitiebureau ondertekende contractbevestiging. Deze gaan in op de eerste dag van een kalendermaand en worden aangegaan voor een periode van 12 maanden. Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De wederpartij dient indien zij het met de orderbevestiging oneens is dit binnen vijf dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan ons te berichten, bij gebreke waarvan de inhoud van de orderbevestiging tussen partijen als vaststaand wordt aangemerkt.

3. Met in acht neming van de door de uitgever/acquisitiebureau gehanteerde contracthoeveelheden kan de adverteerder gedurende de contracttermijn de gereserveerde hoeveelheid advertentieruimte vermeerderen. Bij vermeerdering van de gereserveerde advertentieruimte, welke tot stand komt op de eerste dag van de maand volgende op de maand, waarin door of namens de uitgever en het acquisitiebureau de bevestiging contractuitbreiding wordt ondertekend, wordt het tengevolge van de vermeerdering toepasselijk tarief berekend voor alle na de vermeerdering geplaatste advertenties alsmede voor die advertenties die gedurende vier maanden voorafgaande aan de contractuitbreiding op het contract zijn geplaatst. Het recht gereserveerde advertentieruimte te besteden vervalt door het verstrijken van de overeengekomen contracttermijn. Is op de datum van verstrijken van de termijn de gereserveerde advertentieruimte niet ten volle besteed, dan is de adverteerder naast de prijs voor de werkelijk bestede advertentieruimte, direct aan de uitgever een bedrag verschuldigd, gelijk aan het verschil tussen de prijs die op die datum toepasselijk is bij de standaard contract hoeveelheid die wel is afgenomen en de prijs voor de afgenomen ruimte, zoals berekend volgens het op grond van de gereserveerde advertentieruimte toegepaste tarief. Behoudens in geval van annulering van de overeenkomst door de wederpartij in een geval, zoals geregeld in de Regelen voor het Advertentiewezen, is de wederpartij bij annulering van een overeenkomst met ons, verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs voor alle, nog niet verschenen advertenties. In dat geval zijn wij gerechtigd de niet verschenen advertenties ineens te factureren.

4. Indien de uitgever zijn advertentietarieven verhoogt, dan is hij gerechtigd deze tariefsverhoging, ook op lopende contracten toe te passen. Indien echter de uitgever een tariefsverhoging op lopende advertentiecontracten wenst toe te passen, dan dient hij dit 4 weken tevoren aan te kondigen en is bovendien de opdrachtgever gerechtigd zijn advertentiecontract te annuleren.

5. De bestede advertentieruimte voor een plaatsing is het aantal kolommen waarover de advertentie is afgedrukt vermenigvuldigd met de hoogte van de advertentie in millimeters vermeerderd met 2 mm marge per kolombreedte voor een op een redactionele pagina geplaatste advertentie en met 3 mm marge per kolombreedte voor een op een advertentiepagina geplaatste advertentie. Voor advertenties op een redactionele pagina geldt als tarieftoeslag een vermenigvuldigingsfactor zoals vermeld in de Tarieven informatie van de uitgever. De wederpartij dient al het voor de advertentie benodigde advertentiemateriaal rechtstreeks aan ons te zenden. Indien de wederpartij niet aan kan tonen dat het advertentiemateriaal door ons uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging vermelde datum of, indien het een wijziging betreft, op de door ons in de bevestiging van deze wijziging genoemde datum is ontvangen, is het risico van eventuele zet- en drukfouten voor rekening van de wederpartij. Bij een geschil over tijdige ontvangst berust de bewijslast bij de wederpartij.

6. In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering geheel of ten dele onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een in verhouding tot de totale contractprijs evenredig bedrag voor het door ons reeds gepresteerde.
Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, voorzienbaar of niet voorzienbaar, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, uitsluitingen, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming in het verkeer, maatregelen van overheidswege.

7. Wij zijn jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk terzake van schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten op welke wijze dan ook ontstaan, of schadelijke gevolgen voor de wederpartij van niet, niet tijdig of niet goed geplaatste advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, dan wel voor tekstuele onjuistheden, tenzij de wederpartij aantoont dat voornoemde is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade.
Indien wij niettemin tot vergoeding van enige schade gehouden zijn zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de factuurprijs van de betrokken advertentie. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van de uitvoering van de overeenkomst, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, daaronder in ieder geval begrepen alle aanspraken van derden jegens ons in verband met het gebruik door ons van de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal voor het publiceren van advertenties. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die uit voormelde aanspraken door derden jegens ons voortvloeien. Indien de uitgever/acquisitiebureau besluit tot het staken van de uitgave zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke hieruit vloeiende schade dan ook. Eventuele reclames met betrekking tot een geplaatste advertentie dienen schriftelijk te geschieden binnen een maand na verschijningsdatum van het tijdschrift, waarin de advertentie is geplaatst.

8. Betaling van onze facturen dient zonder enige korting te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair tot voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot de verschenen rente, zoals deze zijn bepaald in de navolgende artikelen en wordt daarna in mindering gebracht op de lopende rente en de hoofdsom van de oudste openstaande vordering. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist. Indien betaling binnen veertien dagen na factuurdatum achterwege is gebleven, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldatum. De rente bedraagt 1,5 procent per maand of een gedeelte van de maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

9. Wij verlenen 15% korting op het bruto bedrag van de verschuldigde advertentiekosten, indien plaatsing van de desbetreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, mits deze natuurlijke of rechtspersoon als zodanig is geregistreerd door de Commissie voor de Verlening van Registratie van de R.OT.A. en wiens bemiddeling door ons is aanvaard. De korting wordt door ons met de desbetreffende natuurlijke of rechtspersoon verrekend bij de betaling en wel over het voor de geplaatste advertentie verschuldigde bedrag. De desbetreffende korting wordt niet verleend als deze natuurlijke of rechtspersoon naar het oordeel van ons een of meer aan de registratie verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd.
Indien betaling binnen veertien dagen na factuurdatum achterwege is gebleven, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldatum. De rente bedraagt 1,5 procent per maand of een gedeelte van de maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

10. Alle buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten ten minste 10 procent van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,- bedragen.

11. De uitgever/ acquisitiebureau is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgenomen advertenties in verband met strijd met zijn eigen belangen te weigeren, zonder verplicht te zijn aan de adverteerders de reden op te geven. De uitgever en het acquisitiebureau behoudt zich het recht voor opmaak of typografie van de te plaatsen advertenties te wijzigen en om geen gevolg te geven aan de opdracht of het verzoek van een adverteerder om advertenties op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm te doen verschijnen. Hoewel de uitgever dus vrij is de advertentie te wijzigen, op een andere plaats of in een andere vorm op te nemen, zal de uitgever wel zo veel als naar zijn inzicht mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, van technische en redactionele mogelijkheden en van billijkheid ten opzichte van andere adverteerders, met wensen van adverteerders rekening houden.

12. De uitgever behoudt zich het recht voor om brieven op advertenties niet aan de adverteerder af te geven of door te zenden indien dit naar zijn oordeel niet redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Bovendien behoudt hij zich het recht voor om brieven onder nummer na één maand te vernietigen.

13. Indien een advertentie wordt opgegeven tot wederopzegging, behoeft de uitgever/het acquisitiebureau de plaatsing niet te staken, indien de tijdsduur of het aantal gecontracteerde millimeters van een advertentiecontract is overschreden. Het is aan de adverteerder om eventueel order te geven tot staking van de lopende opdracht. Gebeurt dit telefonisch, dan dient daar een schriftelijke opdracht op te volgen.

14. De gecontracteerde advertentieruimte, kan slechts worden besteed door het opgeven van advertenties die betrekking hebben op het eigen bedrijf van de adverteerder.

15. De uitgever/acquisitiebureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties. Zet, druk- of plaatsingsfouten, die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie, worden op verzoek van de adverteerder gerectificeerd. Met betrekking tot fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten die naar het oordeel van de uitgever zijn ontstaan als gevolg van onduidelijke opgave, kan geen aanspraak worden gemaakt op rectificatie.

16. Indien de adverteerder en/of namens de adverteerder een reclamebureau of -kantoor voor een bepaalde uitgave bepaalde plaatsingsruimte reserveert en vervolgens niet tijdig het conform reservering te plaatsen materiaal aanlevert, noch tijdig voor sluitingstijd van de betreffende uitgave de reservering annuleert, dan zal ook bij niet plaatsing de prijs van de gereserveerde advertentieruimte aan de uitgever/acquisitiebureau verschuldigd zijn.

17. Door de uitgever/acquisitiebureau vervaardigd materiaal blijft zijn eigendom. Het is niet toegestaan advertenties over te nemen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere rechthebbende(n).

18. De uitgever/ acquisitiebureau is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. De opdrachtgever vrijwaart de uitgeverij/acquisitiebureau in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van een advertentie voortvloeiend.

19. Betrokken reclamebureaus en/of reclamekantoren zijn naast de adverteerder tegenover de uitgeverij en het acquisitiebureau hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit aangegane advertentieovereenkomsten.

20. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting steeds Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen tussen ons en de wederpartij zullen deze worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09170451.


JEZ MEDIA SERVICES
Pinkslo 10
6923 CH Groessen

Tel: 0316 - 34 49 60
Fax: 0316 - 34 05 18
Email: [email protected]
KVK Arnhem nr 09170451


Copyright © 2019   JEZ MEDIA SERVICES

Webdesign & realisatie: Media Solutions